NORWAY v FINLAND : Phase three (Track 2, 11:30amGMT, Day 2)
Team Norway Roller Derby
32
Team Finland Roller Derby
417